Aktualności

Dozynki zjazdowa 2015-08-25

 Terplast Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa TERPLAST Sp. z o.o. ZPTSZ poprzez wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem”

w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach

Oś priorytetowa III: „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość”

Działanie III.2: „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

 

logo