LOGO UE

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia

1107989

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 98-200 Sieradz ul. Adama Mickiewicza 2 (decyduje data dostarczenia przesyłki), lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, 98-200 Sieradz ul. Adama Mickiewicza 2 do dnia 07.05.2018 do godziny 12.00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytu dostarczonych dokumentów lub za braki w dokumentacji.
3. Oferty należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 2).
4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Wykonawca z chwilą złożenia oferty musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2018 o godzinie 12.00.
8. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu.
9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Dokumenty te należy wypełniać kompletnie, wypełniając wszystkie pola. Należy przedstawić wszystkie wymagane informacje i odpowiedzi na zadane w treści załączników pytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Kminikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

43 826 07 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Celem zamówienia jest opracowanie i dostawa nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Terplast Sp. z o.o., zmierzającego do wejścia na rynki zagraniczne, co stanowi efekt projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP.
2. Minimalny zakres zawartości modelu biznesowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia przedstawiono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Wybór ofert dokonywany jest w stosunku do całości zamówienia.
4. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty proszę kontaktować się poprzez kontakt mailowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie i dostawa nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Terplast Sp. z o.o., zmierzającego do wejścia na rynki zagraniczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP. Celem projektu jest opracowanie nowej strategii działania firmy Terplast Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, która wpłynie na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa. Firma Terplast skupiać się będzie na promowaniu własnych produktów specjalistycznych rozwiązań powroźniczych o specjalnym zastosowaniu. W ramach ekspansji produktowej firmy Terplast planuje się rozszerzenie działalności na 11 nowych rynków docelowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa (dzieła) nowego modelu biznesowego internacjonalizacji Firmy Terplast Sp. z o.o., zmierzającego do wejścia na rynki Europy, Azji, Afryki. 
Produktem zamówienia ma być zatem model biznesowy internacjonalizacji przedsiębiorstwa w formie elektronicznej i papierowej, którego wdrożenie jest celem strategicznym Firmy Terplast Sp. z o.o. Minimalny zakres gotowego modelu przedstawiono poniżej:
1. Podstawowe informacje o dokumencie:
a. nazwa wnioskodawcy,
b. nazwa wykonawcy usług doradczych,
c. imiona i nazwiska autorów dokumentu,
d. data sporządzenia dokumentu.
2. Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy.
3. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji).
4. Opis produktów/ usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza SWOT dla wybranych produktów/usług.
5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem).
7. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów).
8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich harmonogramem i kosztorysem).
Opis działań w pkt. 8 będzie ma uwzględniać także zakres działań rekomendowanych do wdrożenia w okresie 3 lat od dnia sporządzenia modelu biznesowego).

2. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty proszę kontaktować się poprzez kontakt mailowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
3. Informacje opisujące zawartość modelu biznesowego wskazują jego minimalny zakres i służą do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaproponować szerszy zakres opracowania i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zwiększyć zakresu nowego modelu biznesowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wybór ofert jest dokonywany w stosunku do całości zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia – przekaże na Zamawiającego prawa autorskie do całego opracowania, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
7. Wykonawca ze swojej strony wskaże osobę do bieżącego kontaktu i współpracy z Zamawiającym. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135);
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia.
10. Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego protokołem odbioru, data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek ze wskazanych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy należy wykonać najpóźniej do dnia 31.05.2018 r.

Załączniki

·        Załącznik nr 5 - Wzór umowy

·        Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

·        Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

·        Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

·        Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał: posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 3 zamówienia polegające na wykonaniu modelu biznesowego mającego na celu internacjonalizację przedsiębiorstwa. W celu wykazania spełnienia ww. warunku do oferty należy załączyć wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów wskazujących, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczegółowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. Warunek będzie weryfikowany na podstawie:
a. oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia podpisanego ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na powyższej podstawie do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa ( w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, chyba że upoważnienie takie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, w szczególności z dokumentów rejestrowych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty muszą załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 4,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów pod rygorem nieważności oferty:
1. Dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.
3. Formularz ofertowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
4. Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 3.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru określonego w załączniku nr 4.
6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zawarcia umowy z Zamawiającym, np. umowa spółki lub podjęta uchwała wspólników.
7. Wykaz usług zrealizowanych przez Oferenta w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych. 
2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Kryterium 1 - Cena netto - 60% (max 60 pkt.)
Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia – 40% (max 40 pkt.)
3. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru: 
A. Kryterium 1 – Cena netto za realizację zamówienia
K1 = (Co / Cx) x 60%,
gdzie:
K1 – przyznane punkty za Kryterium 1 dla oferty ocenianej;
Co – cena netto oferty najniższej spośród wszystkich ważnych ofert;
Cx – cena netto oferty ocenianej

B. Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia - długość okresu realizacji kompletnego zamówienia, kryterium oceniane według poniższej punktacji:
40 pkt. – termin realizacji do 15.05.2018 r.
20 pkt. – termin realizacji do 20.05.2018 r.
0 pkt. – termin realizacji do 31.05.2018 r.
4. Łączna ocena ofert:
a) Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z powyżej ustalonych kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
b) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę netto w złotych.
c) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
d) W przypadku podania ceny oferty w EURO, średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia na złote wynosi 4,3117. Średni kurs został określony zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
e) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.
5. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
6. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu,
c) złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
7. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium ocen.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert, umieszczając informację o wyniku postępowania oraz dane Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
10. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
11. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
12. Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
c) unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
d) prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn,
e) prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.
14. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERPLAST SP. Z O.O. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Adres

Adama Mickiewicza 2

98-200 Sieradz

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

43 826-07-00

NIP

8270008903

Tytuł projektu

OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TERPLAST SP. Z O.O. SZANSĄ NA EKSPANSJĘ PRODUKTOWĄ FIRMY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0164/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Data wpłynięcia oferty: 07.05.2018 
Inforin Sp. z o.o. 
ul. Piotrkowska 270
90-361, Łódź . 
Cena: 140 000,00 zł netto, co stanowi kwotę brutto 172 200,00 zł.